Foreningens vedtægter og CVR nr.

Vedtægter

Vedtægter for Bangsebro Grundejerforening: 

 

 1. Forenings navn er Bangsebro Grundejerforening, og omfatter beboere/ejere af ejendomme med adresse på Bangsebro Allé, Bangsebrovej, Blommehaven, Skovvænget, Vandværksvej og Æblehaven.

 2. Det er forenings formål at virke for fastholdelse og styrkelse af lokalsamfundet i Bangsebro samt varetage lokalsamfundets interesser over for offentlige myndigheder og private institutioner.

 3. Der kan i foreningen optages et medlem pr. husstand i Bangsebro. Indmeldelse sker ved indbetaling af det til enhver tid fastsatte kontingent til foreningens kasserer. Over 1 års kontingentrestance medfører slettelse som medlem. Foreningen kan ikke forpligtige det enkelte medlem økonomisk.

  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, ligesom kontingent opkræves pr. kalenderår.

 4. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts. Indkaldelse til generalforsamling sker med 14 dages varsel ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside www.bangsebrogrundejerforening.dk, sociale medier (FB Bangsebro Grundejerforening) de 4 infostandere og ved skriftlig meddelelse på kontingentopkrævning.

  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det.

  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

  1. a)  Valg af dirigent

  2. b)  Bestyrelsens beretning

  3. c)  Regnskab

  4. d)  Foreningens fremtidige virksomhed

  5. e)  Fastsættelse af kontingent

  6. f)  Indkomne forslag

  7. g)  Valg af bestyrelse

  8. h)  Valg af revisor og revisorsuppleant

  9. i)  Eventuelt

 5. Vedtagelser på en generalforsamling sker ved simpelt stemmeflerhed, og en generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Ændringer af vedægterne kræver dog 2/3 flertal af de ved generalforsamlingens fremmødte stem- meberettigede medlemmer.

Afstemning skal ske skriftligt, hvis blot 1 medlem ønsker det.

Hver fremmødt husstand har 1 stemme.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol.

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, må indgives skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

Forslag om opløsning af foreningen kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Herefter skal beslutningen godkendes med almindeligt flertal på endnu en generalforsamling, som skal holdes senest 14 dage efter sidste generalforsam- ling.

Ved opløsning af foreningen overgives foreningens midler efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse til formål i overensstemmelse med foreningens formål.

6. Foreningens daglige anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer med en formand, kas- serer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg på lige årstal, 3 på ulige årstal.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor sker på den ordinære generalforsamling, hvor der tillige vælges 2 bestyrelsessuppleanter samt 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges for 2 år af gangen. Suppleanter vælges for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen informerer medlemmerne om konstitueringen.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, idet dog ingen beslutning i bestyrelsen er gyldig med mindre den er vedtaget af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formand- ens stemme afgørende.

Formanden er bemyndiget til – på bestyrelsens vegne at udpege en eller flere personer fra be- styrelsen, som kan disponere over foreningens formue, herunder også disponering af foreningens midler via elektroniske bankprodukter.

Bestyrelsens beslutninger indføres i en protokol, der underskrives af de til mødet tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 Vedtægter senest reviseret marts 2018.

CVR nr.

Foreningen er oprettet under frivillige foreninger i CVR registeret og har CVR nr. 36106808.